Stavební dozor, projekce, koordinace BOZP, realizace staveb

Zajištění pracoviště s nebezpečím pádu (proč lanový systém)

Je stanoveno nařízením vlády č. 362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky

 

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1)

a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž

jsou zaměstnancivystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do

volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"),

a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

§ 3

 

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží

ve výšcenad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná

hloubka přesahuje 1,5 m.

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků

kolektivní ochrany, kterými jsouzejména technické konstrukce, například

ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo

sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní

prostředky proti pádu, se použijí vpřípadě, kdy povaha práce vylučuje

použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků

kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a

dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s

ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje

10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou

vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou

6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž

hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň

v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu

leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně

po jejich vzniku zakryty bpoklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti

posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem

ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti

vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše

než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce

menší než 0,75 m.

(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že j

sou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu

bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně

rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha

apod.), bylo provedeno zajištění protipropadnutí. Ke zvyšování místa

práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty

určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá

povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může

ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně

nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro

dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s

vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou

ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní

nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí

neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode