Stavební dozor, projekce, koordinace BOZP, realizace staveb

Vítejte na našem webu

 

Nabízím tyto služby:

 

1)    Technický dozor investora na stavbách.

2)    Koordinátor BOZP na stavbách (309/2006 Sb.).

3)    Projekční činnost- projekty rodinných a bytových domů pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, projekty přípojek inženýrských sítí  (499/2006 Sb.)

1) Technický dozor investora na stavbách

 

1)    Technický dozor investora na stavbách.

Specializace - odborný dohled nad realizací, rekonstrukcí popř.revitalizací  bytových a rodinných domů

Popis základních nabízených činností TDI:

- Technické zastoupení investora na stavbě.

- Kontrolní činnost:

    - kontrola kvality, hospodárnosti a včasnost prací i dodávek ,

    - přítomnost na staveništi při přezkušování prací, které budou později nepřístupné nebo zakryté

    - ověřování souladu s ověřenou projektovou dokumentací  stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) ,

    - kontrolní činnost nad souladem se smluvními podmínkami výstavby.

- Technické poradenství :

     - provádění určitých   prácí a výkonů (např. poskytnutí odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanoviska) k zabezpečení přípravy a             

       realizace   staveb.

- Jednání a spolupráce:

     - s projektantem (autorským dozorem),

     - jednání s příslušnými orgány státní správy (např. stavebním úřadem),

     - spolupráce se stavbyvedoucím, zástupci zhotovitelů a podzhotovitelů (podle zákona č. 183/2006 Sb., § 153, odst. 2),

     - spolupráce se zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb.

 

Ad stavební zákon….:

U dodavatelsky prováděných staveb, jsou-li třeba jen částečně financovány z veřejného rozpočtu, vzniká povinnost zajistit technický dozor investora (TDI). Naše společnost Vám nabízí zajištění funkce technického dozoru pro pozemní i dopravní stavitelství.

Technickým dozorem investora může být jen osoba, která má minimálně kvalifikaci předepsanou stavebním zákonem pro výkon stavebního dozoru: VŠ architektonického nebo stavebního směru, event. střední škola stavebního směru s maturitní zkouškou a minimálně 3 roky praxe.

 

 

2 Koordinátor BOZP na stavbách (309/2006 Sb.).

 

Nabízím služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)na stavbách k zajištění požadavků zákona č. 309/2006 Sb.,zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajišťuji plnění příslušných právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na stavbách.

V přenesené působnosti plním povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby tj.:

  povinnost zpracovat plán BOZP na stavbě

-    povinnost provést ohlášení stavby a předložit plán BOZP
     oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa stavby

-    předávání rizik vyplývajících z vykonávaných činností
    mezi jednotlivými dodavateli stavby

-   pravidelné povinné kontroly staveniště

-   průběžné vyhodnocování průběhu stavby z hlediska BOZP

-   zastupování při jednání s inspektorátem práce

 

 

Ad zákon 309/2006:

 Činnost koordinátora BOZP na stavbách vychází ze směrnice EU 92/57 EHS, která byla do Českého právního řádu začleněna prostřednictvím zákona č. 309/2006 Sb. 

 Koordinátor BOZP je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.    

 Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (jejíž obsahem je mimo jiné doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti). Koordinátor BOZP nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (stavbyvedoucí).

 

 

3)    Projekční činnost- projekty rodinných a bytových domů pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, projekty přípojek inženýrských sítí  (499/2006 Sb.)

 

 

Vyhotovení dokumentace pro potřeby ohlášení nebo žádosti o stavební povolení v rozsahu dle legislativních požadavků - sbírky zákonu č.499/2006 (A.Průvodní zpráva, B.Souhrnná technická zpráva, C-situace stavby, D.dokladová část, E-zásady organizace výstavby, F-výkresová část....)

 

3) Projekce

 

Certifikáty

 

 

Kontakt

Ing. Tomáš Lysek

tomas.lysek@seznam.cz

733 362 223

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode